شناسنامه نشریه

  • صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    مدیر مسئول: سيداكبر حسيني قلعه‎ بهمن
    سردبیر:  احمدحسين شريفي
  • هیئت تحریریه
سوسن آل‌رسول
علی ارشد ریاحی
سیداكبر حسینی قلعه‌بهمن
احمدحسین شریفی
 
محمدعلی شمالی
ابوالفضل محمودی
علی مصباح
حسن نقی‌زاده
 

 

  • شاپای چاپی: 8116-2008
  • شاپای الکترونیک: 2980-809x

ولوج روح در کالبد جنين از منظر اماميه و آیين کاتوليک سيفعلي کريم‌زاده/ سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن (ص 23)

ريشه‌ها و عوامل انحطاط اخلاقي يهود از منظر قرآن کريم مهري حکمت/ رضا کهساري/ محمدحسين طاهري آکردي (ص 39)

تحليل کد اخلاقي اهيمسا در آیين بودا مجتبي نوري کوهبناني/ سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن (ص 59)

پرستشگاه در سنت زرتشتي و بودايي سعيد گراوند/ اعظم صاحبي/ سمانه مظفري (ص 95)

واکاوي بنيادهاي اَشويي در اوستاي کهن ساسانفر نيره سادگي/ محمدهاشم رضائي/ فائزه ناطقي (ص 129)