شناسنامه نشریه

  • صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    مدیر مسئول: سيداكبر حسيني قلعه‎ بهمن
    سردبیر:  احمدحسين شريفي
  • هیئت تحریریه
سوسن آل‌رسول
علی ارشد ریاحی
سیداكبر حسینی قلعه‌بهمن
احمدحسین شریفی
 
محمدعلی شمالی
ابوالفضل محمودی
علی مصباح
حسن نقی‌زاده
 

 

  • شاپای چاپی: 8116-2008
  • شاپای الکترونیک: 2980-809x

ملاک تقدس در قرآن و عهدین ابراهیم بهادیوند چگینی/ جواد باغبانی (ص 7)

نظريه «ارزش» در نظام اخلاق تعامل با مسيحيان از ديدگاه اسلام حسن صفایی/ سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن (ص 49)

اصل اخلاقي «تسليم» در اخلاق بندگي مبتني بر عهد جديد و قرآن کريم سيده معصومه شاهميري/ مهدي رستم‌نژاد (ص 67)

جايگاه عشق در اخلاق شفقت در ديدگاه آگوستين و امام محمد غزالي ناهید غیاثی/ بخشعلی قنبری/ محمدرضا عدلی (ص 85)

پروتستانتيزم و ايجاد بحران در مرجعيت ديني سیداحمد طباطبایی ستوده/ امیر خواص (ص 125)