ملاک تقدس در قرآن و عهدین

ضمیمهاندازه
1.pdf519.49 کیلو بایت

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص7-26
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ابراهيم بهاديوند چگيني/ دانش‌پژوه دکتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     ebrahim.1414@yahoo.com
جواد باغباني/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    arani@qabas.net
دريافت: 15/02/1401 ـ پذيرش: 20/06/1401

چکيده
تقدسِ عناصر و مؤلفه‌هاي يک دين / آيين از مهم‌ترين ويژگي‌هاي آن محسوب مي‌شود. مقدسات در يک دين، محمل و محور بسياري از اعمال و آموزه‌هاي آن دين هستند. اديان ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت و اسلام) نيز داراي مقدسات فراواني‌اند که هر کدام با توجه به معيار و ملاک خود، تقدس يافته‌اند. يکي از مباحث مهم در خصوص مقدسات، ملاک تقدس آنهاست. ملاک تقدس در اديان ابراهيمي را مي‌توان از کتب مقدسشان استخراج کرد. در اين نوشتار، ملاک تقدس اموري مانند خدا، مکان، زمان، افراد و اشيای مقدس بررسي شده است. براساس يافته‌هاي اين تحقيق، با توجه به توحيدي بودن اين سه دين، مي‌توان ملاک و معيار تقدس در اين اديان را اصطفا، توجه، وضع، اراده، تجلي، امر و نهي الهي و مرتبط بودن به خدا دانست. البته در يهوديت و مسيحيت با توجه به تقدس قوم و الوهيت حضرت عيسي، ملاک تقدس در اين دو دين با اسلام از جهاتي متفاوت است.

کليدواژه‌ها: تقدس، ملاک، عهد عتيق، عهد جديد، قرآن.
 

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
7