معرفت اديان 53/ زمستان 1401

ملاک تقدس در قرآن و عهدین ابراهیم بهادیوند چگینی/ جواد باغبانی 7

جايگاه عشق در اخلاق شفقت در ديدگاه آگوستين و امام محمد غزالي ناهید غیاثی/ بخشعلی قنبری/ محمدرضا عدلی 85

پروتستانتيزم و ايجاد بحران در مرجعيت ديني سیداحمد طباطبایی ستوده/ امیر خواص 125