معرفت اديان 48/پاییز 1400

بررسی تطبیقی جایگاه حضرت ساره در قرآن و تورات، با تکیه بر نقد روایات تفسیری زهره نريماني/ زينب شهسواري/ جعفر فيروزمندي بندپي 25

بازسازی نظام الهیاتی آریوس در باب پدر، پسر و روح‌القدس میلاد اعظمی‌مرام/ مجتبي زرواني/ قربان علمی 61

مصائب مسيح طاهره حاج ابراهيمي/ ابوالفضل محمودي/ انسيه شيرخدائي 77