بررسی تطبیقی جایگاه حضرت ساره در قرآن و تورات، با تکیه بر نقد روایات تفسیری

ضمیمهاندازه
2.pdf630.22 کیلو بایت
 سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص25-42
 

نوع مقاله: پژوهشي
* زهره نريماني / استاديار گروه قرآن و تفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم    zohrehnarimani92@yahoo.com
جعفر فيروزمندي بندپي / استاديار گروه زبان و ادبيات عرب، دانشگاه آزاد اسلامي، کرمانشاه، ايران
زينب شهسواري / كارشناس ارشد قرآن و تفسير، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم
دريافت: 1399/10/8 ـ پذيرش: 1400/2/20

چکیده
ساره همسر حضرت ابراهیم(ع)، از جمله زنانی است که به‌شهادت آیات قرآنی مورد رحمت الهی قرار گرفته و حتی به درجه‌ای از کمال رسیده‌ است که شایستة سخن گفتن با فرشتگان الهی می‌شود. جایگاه این بانو، در کتب مقدس و روایات متعددی بحث شده است. در کتاب مقدس و قرآن و برخی روایات اسلامی تفاوت فاحشی در بیان شخصیت‌ها دیده می‌شود. کتاب مقدس نه‌تنها نتوانسته است مقام و منزلت ساره را آن‌گونه‌که هست نمایان سازد، بلکه با جعل داستان‌هایی مانند عبور از مصر، حسادت و تندخویی، آزار حضرت ابراهیم(ع) و...، شخصیت ساره و ابراهیم(ع) را خدشه‌دار ساخته است. این نگرش به ایشان در برخی از روایات اسلامی هم نفوذ یافته است. در این پژوهش، با تکیه بر روش تطبیق تورات با قرآن و روایات و بررسی سندی و متنی روایات، نه روایت ارزیابی شده است که عموم آنها با قرآن در تناقض بوده و در عوض تطابق عجیبی با تورات داشته‌اند. اسناد این روایات نيز ارزیابی شدند که همة آنها دچار ضعف رجال و اتصال بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها: ساره، روایات، سند، قرآن، تورات، اسرائیلیات.
 

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
25