توجيهات رَبّي‌هاي اَگّادا، متفکران يهودي و محققان از صفات منفي حضرت ابراهيم، ساره، لوط و يعقوب (ع) در عهد عتيق

ضمیمهاندازه
6.pdf798.3 کیلو بایت

 سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص95-110

نوع مقاله: پژوهشي
مظاهر احمدتوبي/ استاديار گروه اديان و عرفان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان      mahmadtobi@yahoo.com
دريافت: 20/03/1401 ـ پذيرش: 15/08/1401

چکيده
در کتاب مقدس عبري و «اَگّادا»، برخی از صفات منفی به حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب(ع) نسبت داده شده است. بسیاري از این صفات منفی توسط رَبّی‌هاي «اَگّادا»، متفکران یهودي و محققان توجیه شده است. با‌ توجه‌ به اهمیت این صفات منفی و مهم‌تر از آن، با توجه ‌به اهمیت توجیهات آنها، این مقاله ﺑـﺎ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ درصدد است «توجیهات رَبّی‌هاي اَگّادا، متفکران یهودي و محققان از صفات منفی حضرت ابراهیم، ساره، لوط و یعقوب(ع) در عهد عتیق» را بررسی کند. حضرت یعقوب(ع) نخست‌زادگی و برکت را به ‌فریب از برادرش عیسو می‌گیرد. این صفات و دیگر صفات منفی یعقوب از طریق طرح خداوند بودن آنها قبل از تولد او توجیه شده است. حضرت ابراهیم، ساره، هاجر، اسماعیل، لوط و یعقوب(ع) به ‌علت نبوت و عصمت، در كتاب مقدس و «اَگّادا» از گناهان نسبت‌ داده ‌شده بري هستند. توجيهات این گناهان آنها، گرچه مبتنی بر کتاب مقدس و «اَگّادا» است، ولی چون برخی مبتنی بر جبر است، مقبول نيست.

کليدواژه‌ها: سِفْر پیدایش، اَگّادا، ابراهیم، ساره، لوط، یعقوب، گناه، توجیه.
 

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
95