نظريه «ارزش» در نظام اخلاق تعامل با مسيحيان از ديدگاه اسلام

ضمیمهاندازه
3.pdf718.78 کیلو بایت
سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص49-66

نوع مقاله: پژوهشي
* حسن صفايي/ دانش‌پژوه دکتري اديان ابراهيمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     hasansafaee1395@gmail.com
سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 25/03/1401 ـ پذيرش: 15/07/1401

چکيده
برخورداري از يک نظام رفتاري و اخلاقي در روابط ميان افراد، جوامع و ملت‌ها ضروري است. با توجه به کامل بودن دين اسلام و خاتمه يافتن رسالت انبيای الهي، انتظار مي‌رود که اين دين در تعامل با اديان و به‌ويژه اهل کتاب که معتقد به خداي واحد و کتاب آسماني هستند، به‌ گونه‌ای نظام‌مند عمل کند. اين مهم به عللی، از جمله فراواني پيروان مسيحيت و سابقه تاريخي تعامل اسلام با آنان و در مقايسه با تقابلي که يهوديان با مسلمانان داشته‌اند، در ارتباط با مسيحيان ضرورت مضاعفي پيدا مي‌کند. به‌طور مسلّم طراحي نظام اخلاقي بدون در نظر داشتن نظريه «ارزش»، آن نظام اخلاقي را بي‌هويت و بي‌معنا مي‌سازد. بنابراين قبل از هر چيز در تعامل با مسيحيان، بايد به تبيين نظريه «ارزش» در ارتباط با آنان پرداخت. از ديدگاه اسلام هدف از خلقت انسان رسيدن به مقام قرب الهي از طريق عبوديت و بندگي خداوند يکتاست. اين مقاله به روش تحليلي ـ توصيفي کوشیده چگونگي دستيابي به اين هدف، به‌مثابه کامل‌ترين راه رسيدن به کمال و سعادت واقعي را در ارتباط با مسيحيان و براساس آيات قرآن کريم نشان دهد.

کليدواژه‌ها: نظريه «ارزش»، نظام اخلاقي، تعامل، مسيحيان، قرب الهي.
 

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
49