بررسي تطبيقي ديدگاه متون مقدس اديان ابراهيمي و دانش پزشکي درباره آميزش در دوره عادت ماهانه

ضمیمهاندازه
5.pdf821.67 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص87-102
 

نوع مقاله: پژوهشي
* يحيي نورمحمدي نجف‌آبادي / استاديار گروه معارف اسلامي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه ملاير     normohamadi126@gmail.com
ايران سليماني/ استاديار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل    i.soleimani.129@gmail.com
زينب توکل/ استاديار گروه بهداشت باروري و مامايي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد    zeinab.tavakol@yahoo.com 
محمدرضا نورمحمدي/ دانشيار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد    noormohammadi33@yahoo.com
دريافت: 22/10/1400 ـ پذيرش: 15/04/1401

چکيده
مسئله آميزش در دوره عادت ماهيانه مطمح‌نظر متون مقدس (کتاب مقدس و قرآن) اديان ابراهيمي (يهوديت، مسيحيت و اسلام) بوده و در اين متون با رويکردهاي گوناگون، احکامي را در این‌باره تشريع کرده‌اند. اين مقاله با روش توصيفي، تحليلي، تطبيقي روشن ساخته که رويکرد عهد عتيق از کتاب مقدس کنوني به این موضوع، رويکردي سختگيرانه بوده و بیشتر ارتباطات عادي و جنسي ميان مرد و زن در ايام عادت ماهيانه را ممنوع ساخته است. در مقابل، در عهد جديد و مسيحيت هيچ‌گونه محدوديتي در اين‌‌باره وضع نگرديده است. قرآن در آيه 222 سورة «بقره»، صرفاً آميزش در اين ايام را ممنوع کرده است که با توجه به مضمون آيه شريفه و روايات، به دست مي‌آيد که هدف اساسي از اين ممنوعيت، رعايت بهداشت و تأمين سلامت است؛ مطلبي که دانش روز پزشکي آن را تأييد مي‌کند.

کليدواژه‌ها: متون مقدس، اديان، ابراهيمي، آميزش، عادت ماهيانه.
 

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
87