نگاه بوداييان به اسلام با تکيه بر متون کاله‌چکره تنتره

ضمیمهاندازه
7.pdf554.89 کیلو بایت
 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 111-128
 

نوع مقاله: پژوهشي
مهران رهبري/ دكتراي اديان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات     mrahbari121@gmail.com
دريافت: 05/01/1401 ـ پذيرش: 04/04/1401
چکيده
دين اسلام و آيين بودايي، دو مکتب بزرگ با پيروان بسيار در جهان هستند که با وجود تفاوت‌هاي زياد، نقاط مشترک فراواني نيز دارند. اولين برخوردها ميان اين دو در همان سال‌هاي نخستين ظهور اسلام در مرزهاي شرقي ايران و شمال هند رخ داد و چند قرن بعد با حملة ترکان غزنوي به اوج خود رسيد. تاکنون بررسي‌هاي متعددي درخصوص نگاه مسلمانان به بوداييان صورت پذيرفته است؛ اما آنچه نياز به بررسي بيشتر دارد، ديدگاه بوداييان به اسلام به‌عنوان يک آيين تازه‌وارد است. اولين‌بار و در اوايل قرن يازدهم ميلادي، بوداييان در مجموعة متوني به‌نام «کاله‌چکره تنتره» که متعلق به مکتب وجره‌يانه است، به اسلام و عقايد و آداب مسلمانان اشاره کرده و آن را از منظر خود تحليل نموده‌اند. نويسندگان اين متون با وجود برخي تمجيدات، ارزيابي نامطلوبي از اسلام ارائه می‌دهند و در قالب يک اسطورة قديمي بيان مي‌کنند که آيين مهاجمان مسلمان يک نظام شيطاني است که نهايتاً توسط پادشاهي بودايي از بين خواهد رفت. اين تحقيق که به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته، بر آن است که ضمن معرفي متون کاله‌چکره تنتره، به بررسي ديدگاه بوداييان آن روزگار دربارة مسلمانان بپردازد و اميد دارد که زمينه‌اي را براي شناخت بيشتر اين دو دين از يکديگر فراهم آورد.
کليدواژه‌ها: بودايي، اسلام، کاله‌چکره تنتره، وجره‌يانه، گفت‌وگوي اديان.
 

شماره صفحه: 
111