يهوداي اسخريوطي، خائن يا فدايي عيسي (ع)؟ تفسير «وَلكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ» از آية 157 سورة «نساء»

ضمیمهاندازه
1.pdf691.01 کیلو بایت
 سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 7-22
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌حسين نقوي/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     naqavi@iki.ac.ir 
مرتضي صانعي/ استاديار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    sanei@iki.ac.ir
دريافت: 15/01/1401 ـ پذيرش: 22/05/1401
چکيده
مسيحيان بر اين باورند که عيسي(ع) به‌صليب رفته و کشته شده است. مسلمانان در مقابل، بر اين باورند که او به‌صليب نرفته و کشته نشده است. اناجيل، يهوداي اسخريوطي را که يکي از حواريون است، خائن معرفي کرده است و برخي مسلمانان نيز متأثر از اناجيل، يهوداي خائن را کسي دانسته‌اند که به‌شکل عيسي(ع) درآمده و به‌جاي او کشته شده است. ازاين‌رو اين نوشتار درصدد بررسي اين مطلب است که آيا يهودای اسخريوطي خائن به عيسي(ع) يا فدايي ايشان بوده است؟ اين پژوهش با استفاده از روش نقلي و تحليلي، ضمن اثبات بالا بودن ايمان حواريون و خائن نبودن ايشان، ثابت کرده است که يکي از حواريون، داوطلبانه فدايي عيسي شده و براساس منابع اسلامي و ارائة شواهدي از منابع مسيحي، به اين جمع‌بندي رسيده است که آن حواري، يهوداي اسخريوطي است.
کليدواژه‌ها: قرآن کريم، عهد جديد، يهوداي اسخريوطي، عيسي(ره)، حواريون.

شماره صفحه: 
7