دین‌پژوهی ترجمان بصری جهنم در نقاشی‌های قرن 18 و 19 میلادی اروپا

ضمیمهاندازه
6.pdf1.21 مگابایت

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص87-106

نوع مقاله: پژوهشي

* فائزه جواهري/ دكتراي پژوهش هنر دانشگاه الزهراء تهران faezeh_0_1@yahoo.com
زهرا رهبرنيا/ دانشيار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهراء تهران    z.rahbarnia@alzahra.ac.ir
دريافت: 15/01/1400 ـ پذيرش: 20/04/1400

چکيده
اشتیاق و علاقة آدمیان برای رسیدن به عدالت در پایان جهان و اندیشیدن به چگونگی زندگی پس از مرگ، همواره بخشی از محتوای آثار هنرمندان را به خود اختصاص داده است. با وجود ابهامات و دوگانگی‌هایی که در متون مقدس یهود و مسیح در خصوص سرنوشت نهایی بدکاران به‌چشم می‌خورد، در آیات مختلفی از عهد عتیق و به‌ویژه عهد جدید، از جهنم و عذاب گناهکاران سخن به‌میان آمده است؛ ازاین‌رو کتاب مقدس همواره یکی از منابع الهام هنرمندان برای خلق و تولید آثار هنری با مضامین دینی بوده است. در کنار متون و روایات دینی، عوامل دیگری چون فضای سیاسی و فرهنگی زمان تولید اثر نیز تأثیر بسزایی در نوع نگرش هنرمندان به جهنم و آخرالزمان داشته است. این مقاله به روش تحلیلی ـ تطبیقی به بررسی میزان وفاداری به دین در نقاشی‌های قرون 18و19م اروپا در نمونه‌آثار هنرمندان برجستة آن دوران، یعنی ویلیام بلیک، جان مارتین و گوستاو دوره دربارة جهنم می‌پردازد. با توجه به بررسی آیات مختلفی از عهد عتیق و جدید، به‌نظر می‌رسد که در بسیاری از موارد، میزان تطبیق اثر هنری با متن مقدس بیشتر در نوع گناه است تا نوع عذاب درنظرگرفته‌شده برای آن گناه؛ و هنرمندان علاوه بر اقتباس از مضامین دینی، از یکدیگر، از نسخ ادبی، از اتفاقات سیاسی، فرهنگی و هنری، و در نهایت از ذهن خود نیز برای خلق تصویر جهنم و روز داوری الهام گرفته‌اند.

کليدواژه‌ها: جهنم، دین‌پژوهی، عهد عتیق، عهد جدید، بلیک، مارتین و دوره.
 

 

شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
87