اصول و راهکارهاي رهبري بحران فرهنگي در سيره حضرت موسي (ص) با توجه به قرآن و تورات

ضمیمهاندازه
1.pdf730.41 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص7-22

نوع مقاله: پژوهشی

رضا قزي/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* حسين نقوي/ استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)    naqavi@iki.ac.ir
دريافت: 11/09/1399 ـ پذيرش: 16/01/1400
چکيده
يکي از معضلاتي که مي‌تواند براي سازمان‎ها و جوامع تهديد جدي محسوب شود بروز و ظهور بحران، به‌ويژه بحران‎هاي فرهنگي است. بر اين‌ اساس، مطالعه سيره حضرت موسي(ص) و بررسي اصول و راهکارهاي ايشان در رهبري مي‌تواند راهگشاي بسياري از سازمان‌ها در رويارويي با بحران‌هاي فرهنگي باشد. جامعيت اصول و راهکارهاي رهبري حضرت موسي در سه مرحله پيش از بحران، حين بحران و پس از بحران را مي‌توان با بررسي آيات قرآن کريم و مقايسه آن با تورات دريافت. برخي از اصول حاکم بر رهبري ايشان عبارت است از: تعيين جانشين شايسته، پاسخ‌گويي، پشتيباني، تغيير ظاهر، تحول از درون، تسريع در اقدام، اطلاع‌رساني، قاطعيت، آرامش، يادگيري از بحران، مطالعه بحران، و مقابله با بحران. همچنين برخي از راهکارهاي ايشان در مراحل سه‌گانه رهبري بحران عبارت است از: تحميل کردن، تلقين، تبيين نقاط ضعف، تبيين نقاط قوت، تصويرسازي، برچسب‌زني، بي‌اعتبارسازي، پاک‌سازي، شفاف‌سازي، تحقير كردن و ريشه‌کن‌سازي.

کليدواژه‌ها: قرآن، تورات، رهبري بحران، بحران فرهنگي، سيرة حضرت موسي (ص)، سامري.
 

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
7