بررسي تطبيقي سنت‌هاي به‌جامانده از اديان و باورهاي ابتدايي در مسئلة مرگ، در ميان تاتارهاي مسلمان و مسيحي

ضمیمهاندازه
7.pdf654.96 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص101-116

نوع مقاله: پژوهشي

* محمد مدبر چهاربرج/ كارشناس‌ارشد اديان، دانشگاه اديان و مذاهب    Modabber.ch@Gmail.com
سيامك جعفرزاده/ استاديار گروه فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه اروميه
يوليا آبسالياموا/ كارشناس‌ارشد علوم انساني، دانشگاه ملي باشقيرستان روسيه
دريافت: 1399/3/20 ـ پذيرش: 1399/9/17

چکیده
اهميت مرگ و زندگي پس از آن سبب شده است تا اقوام مختلف با وجود پذيرش اديان جديد، نسبت‌به تغيير در آيين‌هاي مرگ مقاومت كنند و همچنان در حفظ سنت‌هاي آبا و اجدادي خود بکوشند. ازاين‌رو آيين‌هاي مرگ نسبت‌به ديگر آيين‌هاي ديني تلفيقي‌ترند و تفاوت اين آيين‌ها در ميان اقوام مختلفِ پيرو يک دين، مشهود است. تاتارها، به‌عنوان يکي از اقوامي که چندين قرن در حصر امپراتوري روس بود‌ه‌اند، نمونة منحصربه‌فردي از حفظ سنت‌هاي به‌جامانده از اديان و باورهاي ابتدايي و تلفيق آن با دين جديد هستند. اين مسئله، در هر دو شاخۀ مسلمان و مسيحي اين قوم قابل پيگيري است. بررسي تطبيقي اين سنت‌ها، به ما نشان خواهد داد كه تراکم آنها در ميان تاتارهاي مسيحي، بيش از تاتارهاي مسلمان است. ريشۀ اين مسئله را مي‌توان در کمداشت آيين‌هاي مربوطه در دين مسيحيت، و در مقابل غناي احکام مربوط به مرگ، و آيين‌هاي پس از مرگ در دين اسلام جست. مقاله حاضر از روش تحليلي ـ تطبيقي در بررسي اين آيين‌ها استفاده كرده است.

کليدواژه‌ها: آيين‌هاي مرگ، تدفين، تاتار، اديان ابتدايي، اسلام، مسيحيت.
 

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
101