مفهوم خدا دردين نوئر

ضمیمهاندازه
7.pdf269.22 کیلو بایت

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

قربان علمي / دانشيار اديان و عرفان تطبيقي دانشگاه تهران                                                                 gelmi@ut.ac.ir

حسين اميدي / دانشجوي كارشناسي ارشد معارف اسلامي دانشگاه فرهنگيان شيراز        Hosseinomidi2015@yahoo.com

دريافت: 05/05/1395 ـ پذيرش: 28/09/1395

چكيده

اين تحقيق با روش تحليلي و نظري به توصيف، تحليل و نقد داده هاي مربوط به دين نوئر در حوزه خداشناسي مي پردازد. هدف اين است كه با استفاده از مطالعات انسان شناختي اوانس پريچارد، ضمن بررسي مفهوم، كاركرد و صفات خدا، اعتقاد به خداي فطري و ذاتي را در دين ابتدايي نوئر اثبات كند. در گذشته، بسياري مفهوم خدا را در اديان انديشه اي خرافي، وهم آور و از روي ترس دانسته اند. اما پريچارد، با طرح الهيات فطري در دين نوئر و مقايسه آن با اديان متمدن، نشان داد كه مفهوم «الهيات» در اديان امري موهوم نيست. براساس يافته هاي پريچارد، الهيات نوئر الهياتي پيچيده، منحصر به فرد و همسان با اديان متكامل و متمدن است كه با زندگي ديني نوئرها گره خورده است. بر اين اساس، خداي نوئر، خدايي اخلاقي است كه داراي صفاتي به مانند دلسوز، آفريننده، خالق سنت ها و رسوم، بينا، شنوا، حافظ، دوست و پدر انسان ها، قادر مطلق، همه جاحاضر، عطابخش و گيرندة حيات است كه وجود آن در عرش آسمان و در قالب روحي آسماني با نام «كئوث» است.

كليدواژه ها: دين نوئر، مفهوم خدا، صفات خدا، كاركرد خدا.

 


 

شماره مجله: 
24
شماره صفحه: 
121