شيوة دفاعي اسلام در برابر هجمه‌هاي اقتصادي اهل‌كتاب

ضمیمهاندازه
1.pdf580.47 کیلو بایت

سال هفتم، شماره چهارم، پياپي 28، پاييز 1395

محمدرضا اسدي / دانشجوي دكتري عرفان و اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره         reza.shaer@gmail.com

محمدحسين طاهري آكردي / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                     Taheri-akerdi@iki.ac.ir

دريافت: 24/04/1395 ـ پذيرش: 06/09/1395

چكيده

«اهل كتاب» به عنوان پيروان اديان الهي پيش از اسلام، رفتار ثابتي در برخورد با مسلمانان نداشتند. هرچند دست كم گروهي از آنان، با ابراز دشمني نسبت به مسلمانان، هجمه هاي گوناگوني را بر آنان وارد كردند كه تهاجم  اقتصادي يكي از آنهاست. اين مقاله با روش توصيفي ـ تحليلي، به بررسي تهاجم  اقتصادي اهل كتاب بر اسلام پرداخته، نشان مي دهد كه اسلام در برابر اين هجمه ها با اتخاذ رويكردها، روش ها و ابزارهاي مؤثر، واكنش هاي لازم را از خود نشان داده، و با رصد دقيق و كنترل اوضاع اهل كتاب و مسلمانان، گام هاي مؤثري براي كاهش خطرات اين تهاجم ها برداشته است. قرآن، و سيرة معصومان علیهم السلام، هدايت فكري و عملي مسلمانان، را در حفظ امنيت اقتصادي و صيانت از اقتدار همه جانبة جامعة اسلامي بر عهده داشتند. توجه به سلامت اقتصاد داخلي، قطع وابستگي به بيگانگان، كنترل امور اقتصادي اهل كتاب و هزينة مالي براي پيشبرد امور دفاعي، از بارزترين اموري است كه در اين راستا اسلام بدان ها توجه كرده است.

كليدواژه ها: دفاع اقتصادي، اهل كتاب، رويكرد اسلام، روش اسلام، ابزار اسلام.


 

شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
7