واکاوي بنيادهاي اَشويي در اوستاي کهن ساسانفر

ضمیمهاندازه
8.pdf575.43 کیلو بایت
سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 129-146
 

نوع مقاله: پژوهشي

نيره سادگي/ دكتراي فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه پيام نور اراك    sadegi@gmail.com
* محمدهاشم رضائي/ دانشيار گروه روان‌شناسي تربيتي دانشگاه پيام نور      m-hrezaee@yahoo.com
فائزه ناطقي/ استاديار برنامه درسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك     f-nateghi@iau-arak.ac.ir
دريافت: 10/12/1400 ـ پذيرش: 30/03/1401
چکيده
بازخواني پايه‌هاي اديان، زواياي جديدي از رشد انديشة بشري و تأثير و تأثر اديان را مي‌نماياند. اين تحقيق که از نظر هدف بنیادی است با روش توصيفي ـ تحليلي با رویکرد کیفی به مطالعه کتابخانه‌ای پرداخته است. خرد ميزان داوری بوده و آخرين ويرايش بنيان‌هاي اعتقادي بهدينان به روایت خورشيديان، در ترجمة اوستاي ساسانفر بررسي شده و به اين نتايج رسيده است: همة اصول ذکرشده، اعتقادي يا بنياد عقيدتي نيستند. گزارش ساسانفر از اوستاي کهن با ديدگاه نويسندگان بنام حوزة اشويي مطابقت کامل ندارد و در کنار زمزمة افراطي اعتماد به دانش، پايبندي به اصول ترجمه تأييد نمي‌شود؛ عيبي که ابهام‌هاي جديدي در بهديني منتشر مي‌کند. گاه برداشت‌هاي ساسانفر در تضاد با چکامه‌هاي اَشوزرتشت به‌نظر مي‌رسد. اوج ناسازگاري در باور به اهورامزدا و ناديده گرفتن اهريمن مشاهده مي‌شود. نبوت اَشوزرتشت پذيرش يا رد نشده است. فقدان برخي از بنيادهاي اشويي در گاتاها، اثر انديشة اشوزرتشت بر بهديني امروز را کم‌رنگ مي‌نماياند.
کليدواژه‌ها: اشويي، بنيادهاي اَشويي، اوستاي کهن، خرد.
 

شماره صفحه: 
129