بررسي تحليلي ابعاد و گسترة يوناني‌مآبي در دورة هلنيسم يهودي

ضمیمهاندازه
4.pdf479.77 کیلو بایت

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

سيدمحمدحسن صالح / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.hasansaleh2010@gmail.com
محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 22/12/1396 ـ پذيرش: 09/07/1397
چکیده
با تسلط اسکندر مقدونی بر فلسطین و دیگر سرزمین‌های خاورمیانه در قرن چهارم قبل از میلاد، دورة تاریخی هلنیسم در یهودیت شکل گرفت که تا سه قرن امتداد یافت. در این دوره به دليل سیاست تسامح فرهنگی حاکمان یونانی، فرهنگ و اندیشة یونان در لایه‌های مختلف زندگی و اندیشة یهودیان نفوذ کرد. در این مقاله با مراجعه به منابع یهودی، ابعاد مختلف این تأثیرپذیری واکاوی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، یوناني‌مآبی در سه سطح اجتماعی، فرهنگی و الهیاتی دارای تأثیراتی بر جامعة یهودی بود. تغییر زبان و تدوین ترجمة سبعینیه، مهم‌ترین مصداق این تأثیرپذیری به شمار می‌روند. با این‌حال به سبب تلاش حسیدیم و برجسته شدن آموزة «برگزیدگی»، یونانی‌مآبی رو به افول گذاشت و به حاشیه رفت.
کلیدواژه‌ها: هلنیسم، یونانی‌مآبی، ترجمة سبعینیه، کتب حکمت، آموزة برگزیدگی.


شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
61