معرفت اديان 55/ تابستان 1402

ولوج روح در کالبد جنين از منظر اماميه و آیين کاتوليک سيفعلي کريم‌زاده/ سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن 23

ريشه‌ها و عوامل انحطاط اخلاقي يهود از منظر قرآن کريم مهري حکمت/ رضا کهساري/ محمدحسين طاهري آکردي 39

تحليل کد اخلاقي اهيمسا در آیين بودا مجتبي نوري کوهبناني/ سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن 59

پرستشگاه در سنت زرتشتي و بودايي سعيد گراوند/ اعظم صاحبي/ سمانه مظفري 95

واکاوي بنيادهاي اَشويي در اوستاي کهن ساسانفر نيره سادگي/ محمدهاشم رضائي/ فائزه ناطقي 129