تطبيق و بررسي رويکردهاي الهياتي و غيرالهياتي در حوزة منابع ‌زيستي و طبيعي

ضمیمهاندازه
9.pdf489.08 کیلو بایت
سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 147-167
 

نوع مقاله: پژوهشي
* ‌سيدمجتبي جلالي/ استاديار گروه معارف دانشگاه شهرکرد     s.m.jalali@sku.ac.ir
علي طاهري دهنوي/ کارشناس‌ ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه شيراز    alitaheridehnavi110@gmail.com
دريافت: 21/01/1401 ـ پذيرش: 12/05/1401
چکيده
مسائل محيط‌زيستي و منابع طبيعي از اهميت بسزايي در جوامع انساني برخوردار است؛ لذا شناخت رويکردهاي متفاوت دربارة آنها نقش بسزايي در سلامت، بهداشت، رشد، حيات و بقای انسان و جانداران دارد. هدف پژوهش، بررسي تطبيقي رويکردهاي الهياتي و غيرالهياتي در حوزة منابع زيستي و طبيعي است. سؤال پژوهش بررسي چگونگي رويکردهاي الهياتي در حوزة منابع زيستي و طبيعي است. پژوهش حاضر به‌روش توصيفي‌ـ تحليلي صورت پذيرفته است. از يافته‌هاي پژوهش و در مقام مقايسة ديدگاه‌ها مي‌توان به اين نتيجه دست يافت که ديدگاه‌هاي غيرتوحيدي عموماً قائل به احترام به طبيعت و پرهيز از ضرر به آن‌اند که در اين حوزه با ديدگاه توحيدي مشترک‌اند؛ با اين تفاوت که در ديدگاه‌هاي توحيدي، انتساب طبيعت به خداوند مورد توجه بوده و وظايفي در اين‌باره تعيين شده است؛ اما طبيعت در آموزه‌هاي اسلام در مقياسي بالاتر از ساير مکاتب غيرتوحيدي و توحيدي مورد تأييد قرار گرفته و ضمن تأکيد بر انتساب به خداوند متعال، در سه حوزة قرآن، احاديث و عقلانيت، به‌طور مبسوط به تبيين احکام، آثار و وظايف انسان‌ها در قبال آن پرداخته است.
کليدواژه‌ها: منابع طبيعي، رويکرد غيرالهياتي، رويکرد الهياتي، رويکرد اسلامي.
 

شماره صفحه: 
147