معرفت ادیان 51/تابستان 1401

بررسي تطبيقي ارکان دعا در قرآن و عهدين فاطمه خليفات/ جواد باغباني آراني 7

شأن اخلاقي محيط‌‌زيست از نگاه اسلام و مسيحيت مهدی احمدی/ سید اکبر حسینی قلعه بهمن 47

بررسي تطبيقي ديدگاه متون مقدس اديان ابراهيمي و دانش پزشکي درباره آميزش در دوره عادت ماهانه یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی/ ایران سلیمانی/ زینب توکل/ محمدرضا نورمحمدی 87

مرجعيت سياسي در يهوديت تا قبل از پيدايش صهيونيسم امحمدرضا كريمي والا/ ميرعباس مهدوي فرد/ احمد آقائي ميبدي 103