معرفت ادیان 51/تابستان 1401

شأن اخلاقی محیط زیست از نگاه اسلام و مسیحیت سید اکبر حسینی قلعه بهمن/ مهدی احمدی

بررسی تطبیقی ارکان دعا در قرآن و عهدین جواد باغباني آراني/ فاطمه خليفات

مرجعیت سیاسی در یهودیت تا قبل از پیدایش صهیونیسم اميرعباس مهدوي فرد/ محمدرضا كريمي والا/ احمد آقائي ميبدي

بررسی تطبیقی دیدگاه متون مقدس ادیان ابراهیمی و دانش پزشکی درباره آمیزش در دوره عادت ماهیانه یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی/ ایران سلیمانی/ زینب توکل/ محمدرضا نورمحمدی