تحليل کد اخلاقي اهيمسا در آیين بودا

ضمیمهاندازه
4.pdf369.1 کیلو بایت

سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 59-76
 

نوع مقاله: پژوهشي
* مجتبي نوري کوهبناني/ دانشجوي دکتري اديان و عرفان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     mojtaba.nori.k65@gmail.com
سيداکبر حسيني قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    ghalebahman@iki.ac.ir
دريافت: 08/09/1400 ـ پذيرش: 07/12/1400
چکيده
مي‌توان ادعا کرد که اخلاق رکني اساسي و پاية مشترک فطرت تمام انسان‌هاست؛ ازاين‌رو زبان مشترکي براي گفت‌وگو و مقايسه بين ظرفيت‌هاي مختلف اديان محسوب مي‌شود که تحت عنوان نظام اخلاقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين نظام اخلاقي داراي اجزا و عناصري است که کدهاي اخلاقي اصلي‌ترين آن است. کد اخلاقي اهيمسا يکي از مهم‌ترين دستورها در نظام اخلاقي آیين بوداست. طبق اين اصل، انسان بايد از آسيب رساندن به موجودات جاندار اجتناب کند و اگر چنين چيزي محقق نشود، گرفتار کرمة بدي خواهد شد که طبق اعتقاد به تناسخ، در زندگي بعدي او اثر منفي خواهد داشت. مي‌توان گفت که مهم‌ترين اثر اين‌ کد اخلاقي، صلح در جهان است که به‌عنوان يک اصل در جهان براي انسان‌ها شناخته مي‌شود. در اين نوشتار به روش توصیفی ـ تحلیلی کد اخلاقي اهيمسا با بهره‌گيري از منابع ديني آنان تبيين شده، در ادامه لوازم و تعارض و راه‌حل‌هاي آن بیان می‌گردد.

کليدواژه‌ها: اهيمسا، بودا، اصل اخلاقي، قاعدة اخلاقي، کد اخلاقي.

شماره صفحه: 
59