شناسنامه نشریه

  • صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
    مدیر مسئول: سیداكبر حسینی قلعه‌بهمن
    سردبیر: محمدعلی شمالی
  • هیئت تحریریه
سوسن آل‌رسول
علی ارشد ریاحی
سیداكبر حسینی قلعه‌بهمن
احمدحسین شریفی
 
محمدعلی شمالی
ابوالفضل محمودی
علی مصباح
حسن نقی‌زاده
 

 

  • شاپای چاپی: 8116-2008

مطالعة تطبیقی شاخصه‌های معنوی روح‌القدس و سیمرغ بهمن نزهت/ محمدامير عبيدي‌نيا/ فاضله آشنا (ص 45)

نجات و توبه از دیدگاه آبای کلیسا: با تکیه بر آرای یوحنای دمشقی حجت‌الله جواني/ ليلا هوشنگي/ زهرا بهشتي اوماسلان عليا (ص 63)

تحلیل سطوح معنایی قطعۀ حکمی 4قم184 طومارهای بحرالمیت مجتبي زرواني/ سيده سوزان انجم‌روز/ قربان علمي (ص 79)

فرجام‌شناسیِ انسان با توجه به مهابهاراتا و ارداویراف‌نامه نسترن حبيبي خياوي/ سيمين ياري/ سجاد دهقان‌زاده (ص 101)