ريشه‌ها و عوامل انحطاط اخلاقي يهود از منظر قرآن کريم

ضمیمهاندازه
3.pdf580.4 کیلو بایت
سال چهاردهم، شماره سوم، پياپي 55، تابستان 1402، ص 39-58
 

نوع مقاله: پژوهشي
* مهري حکمت/ دانشجوي دکتري قرآن و حديث دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان     azadf471@gmail.com
رضا کهساري/ استاديار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان    kohsari888@gmail.com
محمدحسين طاهري آکردي/ دانشيار گروه اديان، مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) قم    taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 15/10/1401 ـ پذيرش: 05/02/1402
چکيده
در قرآن از ميان اقوام و پيروان اديان، بيشترين سخن دربارة يهود بوده و بيشترين انحطاط اخلاقي به آنان نسبت داده شده است؛ ازهمین‌رو اين امر نيازمند تبيين و بررسي ريشه‌ها و مؤلفه‌هاي اساسي انحطاط اخلاقي‌ يهود در قرآن است که با استفاده از روش تحليل محتواي کيفي و توصيفي، از طريق کدگذاري باز و مقوله‌بندي تمام ويژگي‌هاي ناپسند اعتقادي، اخلاقي و رفتاري يهود و سپس از طريق کدگذاري بسته، به بررسی و تحلیل اوصاف ناپسند اخلاقي يهود پرداخته شده است. با بررسي واژگان، مضامين و مفاهيم آيات قرآن، ابتدا ويژگي‌هاي عمومي يهود و سپس مهم‌‌ترين صفات اخلاقي ناپسند‌شان مشخص شده‌‌ است و در آخر، مهم‌ترين خصوصيات اعتقادي و اخلاقي يهود، براي دستيابي به هدف تحقيق و تعيين عوامل اصلي انحطاط يهود، به‌عنوان آورده‌هاي طولي در اين امور ذکر شده است: 1. حس‌گرايي و معرفت‌شناسي تجربي و به‌تبع آن، مادي‌گرايي و نژاد‌پرستي؛ 2. پيروي از هواهاي نفساني، موتور محرک انحطاط اخلاقي يهود شمرده شده است؛ 3. عصيان عالمانه، متأثر از عامل 1و2 به‌عنوان مجري انحطاط اخلاقي يهود به‌شمار آمده است.

کليدواژه‌ها: يهود، انحطاط، بني‌اسرائيل، اخلاق، هود.
 

شماره صفحه: 
39