بررسی تطبیقی دیدگاه متون مقدس ادیان ابراهیمی و دانش پزشکی درباره آمیزش در دوره عادت ماهیانه

یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی / استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، همدان، ملایر، ایران
ایران سلیمانی/ استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، اردبیل، ایران       i.soleimani.129@gmail.com
زینب توکل / استادیار گروه بهداشت باروری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
محمدرضا نورمحمدی / دانشیار گروه معارف، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده
مسأله آمیزش در دوره عادت ماهیانه مورد توجه متون مقدس (کتاب مقدس و قرآن) ادیان ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) بوده است و در این متون با رویکردهای مختلف، احکامی را درباره این مسأله تشریع کرده¬اند. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی ـ تطبیقی روشن گردید که رویکرد عهد عتیق از کتاب مقدس کنونی به مسأله، رویکردی به شدت سختگیرانه است و غالب ارتباطات عادی و جنسی میان مرد و زن در ایام عادت ماهیانه را ممنوع ساخته است. در مقابل، در عهد جدید و مسیحیت تقریبا هیچگونه محدودیتی دراین¬باره وضع نگردیده است. قرآن در آیه 222 سوره بقره، صرفا آمیزش در این ایام را ممنوع کرده است که با توجه به مضمون آیه شریفه و روایات، به دست می¬آید که هدف اساسی از این ممنوعیت، رعایت بهداشت و تامین سلامت بوده است؛ مطلبی که دانش روز پزشکی آن را تایید و اثبات می¬کند.

کلیدواژه‌ها: متون مقدس، ادیان، ابراهیمی، آمیزش، عادت ماهیانه
 

شماره مجله: 
51