شأن اخلاقی محیط زیست از نگاه اسلام و مسیحیت

سید اکبر حسینی قلعه بهمن / عضو هیئت‌علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
مهدی احمدی / دانش‌پژوه کارشناسی ارشد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
چکیده
ادیان ابراهیمی با آنكه طبیعت را مسخّر برای انسان‌ می‌دانند، در زمينة بحران‌های زیست‌محیطی مورد اتهام قرار گرفته‌اند؛ از اين‌رو هدف اين پژوهش بررسي مسئلة شأن اخلاقی محیط‌زیست از نگاه اسلام و مسیحیت با رویکرد تطبیقی بوده است. طبق يافته‌هاي پژوهش، در مسیحیت و اسلام قطعاً شأن اخلاقی مستقل برای محیط زیست قابل اثبات نیست؛ اما به‌سبب «مطلوبیت» محیط زیست که یکی از عناصر ارزش اخلاقی است و از سوي دیگر به‌سبب مسئولیت اخلاقی‌ای که هر دو دین بر عهدة انسان‌ها قرار داده‌اند، تنها مي‌توان شأن اخلاقی غیرمستقل را برای محيط زيست اثبات كرد. البته با مراجعه به متون مقدس اسلام و مسیحیت، به دست مي‌آيد که اسلام در اثبات شأن اخلاقی غیرمستقل برای محیط زیست جامع¬تر و دقیق¬تر عمل کرده است. نتیجه اینکه هم اتهام واردشده به این ادیان رد می¬شود و هم برتری اسلام در این زمینه ثابت مي‌گردد.
کلیدواژه‌ها: محیط زیست، شأن اخلاقی، انسان‌محوری، مسئولیت اخلاقی، اسلام، مسیحیت.