بررسي تحليلي ادله همگرايانه و واگريانه در تقريب بين اديان با تأكيد بر مباني ارزش‌شناختي

ضمیمهاندازه
7.pdf620.43 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره سوم، پياپي 51، تابستان 1401، ص121-136
 

نوع مقاله: پژوهشي
عظيم اميري/ كارشناس ارشد دين‌شناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    amiriazim1356@gmail.com
* محمدحسين طاهري آكردي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Taheri-akerdi@iki.ac.ir
دريافت: 09/12/1400 ـ پذيرش: 08/05/1401

چکيده
شباهت‌ها و تفاوت‌هاي اديان دو رويکرد «همگرايانه» و «واگرايانه» در گفت‌وگو و تقريب ميان پيروان اديان به‌وجود آورده است. هر دو رويکرد براي خود دلايلي دارند. اين نوشتار بعد از مباحث مقدماتي، به معرفي دو رويکرد اصلي در تقريب اديان پرداخته و دلايل رويکرد «واگرايانه»، از قبيل طبيعت انسان‌ها، تفاوت در مباني اديان، تفاوت در خاستگاه تقريب ميان اديان و دلايل نقلي را بررسي کرده است. در ادامه مباني ارزش‌شناختي تقريب با مباحث ذاتي يا غيري بودن ارزش تقريب، مطلوبيت عمل و انگيزه در رويکرد «همگرايانه» مطرح و اين رويکرد تقويت مي‌شود. اين تحقيق با رويكرد توصيفي ‌ـ تحليلي، کوشیده تا کارکرد رويکرد همگرايانه را فراتر از رفع سوءتفاهم‌ها، به‌مثابه عامل مهم بسيج فرصت‌ها و توانايي‌ها ببيند و اين ظرفيت در جهت کمال انساني و جامعه دين‌داران، با سرمايه فطرت توحيدي ملاحظه شود.

كليدواژه‌ها: اديان، همگرايي، واگرايي، تقريب، گفت‌وگو، ارزش‌شناختي.
 

شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
121