بررسی تحلیلی ادله هم گرایانه و واگریانه در تقریب بین ادیان با تاكيد بر مباني ارزش¬شناختي

عظيم اميري / كارشناس ارشد دين‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
محمدحسين طاهري آكردي / استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)            Taheri-akerdi@iki.ac.ir
چکیده 
شباهت‌ها و تفاوت‌های ادیان دو رویکرد هم¬گرایانه و واگرایانه در گفت‌وگو و تقریب میان پیروان ادیان، بوجود آورده است. هر دو رویکرد برای خود دلایلی دارند در این نوشتار بعد از مباحث مقدماتی، به معرفی دو رویکرد اصلی در تقریب ادیان پرداخته شده و دلایل رویکرد واگرایانه از قبیل طبیعت انسان‌ها، تفاوت در مبانی ادیان، تفاوت در خاستگاه تقریب میان ادیان و دلایل نقلی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه مبانی ارزش-شناختی تقریب با مباحث ذاتی یا غیری بودن ارزش تقریب، مطلوبیت عمل و انگیزه در رویکرد هم‌گرایانه مطرح شده و این رویکرد تقویت می‌شود. اين تحقيق با رويكرد توصيفي – تحليلي، تلاش نموده کارکرد رویکرد هم‌گرایانه را فراتر از رفع سوءتفاهم‌ها، به عنوان عامل مهم بسیج فرصت‌ها و توانایی‌ها ببيند و اين ظرفيت در راستای کمال انسانی و جامعه دینداران، با سرمایه فطرت توحیدی ملاحظه شود.

کلیدواژگاه‌ها: ادیان، هم‌گرایی، واگرایی، تقريب، گفت‌وگو، ارزش‌شناختی
 

شماره مجله: 
51