مقایسة تطبیقی جرم زنا در متون فقهی امامیه و کتب مقدس یهود

معرفت اديان 51 / 2017570
سيد علي رباني موسويان / استاديار گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر
مينا عيسوند / كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر
چكیده
جرم زنا دركتب مقدس یهودیان و قرآن کریم و کتب روایی و فقهی مذهب امامیه، از گناهان كبیره شمرده مي‌شود و داراي مجازات‌های سنگینی است. پژوهش حاضر به‌روش توصیفی و تحلیلی به بررسی تطبیقی نقاط اشتراك و افتراق جرم زنا میان منابع دو مذهب مذکور با رویكرد حقوقی پرداخته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شریعت یهود، زنا به‌عنوان یكی از جرايم منافي عفت عمومی، اقسام مختلفی چون زنای با محارم، به‌عنف، محصنه و با دختر باکره دارد. در فقه امامیه نیز همین تقسیم‌بندی به‌استثناي مورد اخیر به‌چشم می‌خورد. در حقوق کیفری یهود، زنا مجازات‌های شدیدی مانند رجم، سوزاندن در آتش و خفه کردن را به‌دنبال می‌آورد و با شهادت شهود و قانون سوءظن ثابت می‌شود؛ و در مذهب امامیه، این جرم مجازات‌هایي مانند قتل، رجم و جلد، را دربردارد و راه‌های اثبات آن، اقرار، بیّنه و علم قاضی است. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که دین اسلام به‌طور عام و مذهب امامیه به‌طور خاص برخی از عوارض افراطی یا تفریطی احكام یهود را ندارد؛ بلكه در زمينة مجازات و جرم زنا، رویكرد متناسب و معتدل‌تری برگزیده است.
کلیدواژه‌ها: اقسام زنا، راه‌های اثبات زنا، مجازات‌های زنا، حقوق کیفری یهود، فقه امامیه.