ابوالقاسم قشيري

بررسي تطبيقي مفهوم «روشن‌شدگي» در ذن بودايي با تأکيد بر شن‌سيو با «صحو» در تصوف خراسان با تأکيد بر ابوالقاسم قشيري

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص111-124

نوع مقاله: پژوهشي
* مريم علوي/ دكتراي اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي قم     m.alavi60@yahoo.com
مهدي لك‌زائي/ استاديار گروه اديان شرق دانشگاه اديان و مذاهب قم    lakzaei@urd.ac.ir

شماره صفحه: 
111
محتوای تغذیه