حسن صفایی

نظريه «ارزش» در نظام اخلاق تعامل با مسيحيان از ديدگاه اسلام

سال چهاردهم، شماره اول، پياپي 53، زمستان 1401، ص49-66

نوع مقاله: پژوهشي
* حسن صفايي/ دانش‌پژوه دکتري اديان ابراهيمي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)     hasansafaee1395@gmail.com

شماره مجله: 
53
شماره صفحه: 
49
محتوای تغذیه