تأملي بر رويكردهاي فرهنگي ـ اجتماعي پنطيكاستي‌ها در حوزه تبشير

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال نهم، شماره چهارم، پياپي 36، پاييز 1397

ياسر ابوزاده گتابي / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    y.a.g@chmail.ir
سيدعلي حسني / دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 24/12/1395 ـ پذيرش: 02/05/1396
چکيده
جنبش پنطيکاستي، که در اوائل قرن بيستم و با تأکيد بر مسئله بازگشت قريب‌الوقوع مسيح پا به عرصه وجود نهاد، در ابتدا، تمرکز خود را بر تبشير مسيحيت و جذب حداکثري وقف کرد. اما با گذشت چند دهه و عدم ظهور مجدد مسيح، رويکردهاي تبشيري خود را به مسائل اين جهاني، فرهنگي ـ اجتماعي معطوف کرد. توجه به امر کليساسازي، بومي‌سازي کليساها و رهبري آنها و سياق‌گرايي فرهنگي، از عمده رويکردهاي فرهنگي و توجه به اقشار ضعيف جامعه در کنار توجه به جوانان و مسئله رهبري آنها در کليساها، تبليغات شهري و خياباني و همچنين، مشارکت در امور عام‌المنفعه، از مهم‌ترين رويکردهاي اجتماعي پنطيکاستي‌ها محسوب مي‌شود. اين پژوهش، با بررسي منابع مکتوب پنطيکاستي در پي آن است، تا پس از معرفي عمده رويکردهاي فرهنگي ـ اجتماعي پنطيکاستي‌ها در حوزه تبشير، با روش تحليل داده‌ها، ثابت کند که مقوله کليساسازي و رهبري در ميان پنطيکاستي‌ها، با چالش‌هايي روبرو بوده، توجه نکردن به نخبگان جوامع، از مهم‌ترين اشکالات اين رويکرد محسوب مي‌شود.
کليدواژه‌ها: جنبش پنطيکاستي، کليسا، تبشير، بومي‌سازي، سياق گرايي، رويکردهاي فرهنگي، رويکردهاي اجتماعي.