آيين زرتشت: شريعت‌محور يا شريعت‌گريز؟

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سيدمحمد حاجتي شوركي / دانشجوي دكتري اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Hajati65@chmail.ir        
حسين نقوي / استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Sadeqnaqavi@yahoo.com    
چکيده
جعل احکام و قوانين در اديان، مقدمة رسيدن به تکامل و سعادت ابدي است. لازمة وصول به اين مقصد، اين است که خداي جهان‌آفرين و آگاه به مصالح انساني، احکام الهي را از طريق پيامبران به بشر رسانده باشد. در گاهان (=گات‌ها) منسوب به زرتشت پيامبر و تنها متن آسماني نزد زرتشتيان، سخني از شريعت نيامده است؛ بلکه بيشترِ مباحث فقهي و حقوقي، در ونديداد اوستا و ساير متون ديني زرتشتيان آمده است. شريعت زرتشتي در دوره‌هاي مختلف دچار تغيير و تبديل شده است و به‌‌‌ تصريح موبدان زرتشتي، اين امر ـ يعني تغيير و حذف برخي احکام حقوقي و شرعي ـ همچنان ادامه دارد. منشأ اين‌همه دگرگوني در احکام و قوانين تا به امروز، بدين سبب بوده است که اين امور ساخته و پرداخته بشر بوده‌اند، نه وحي و کلام الهي. مقالة حاضر نخست به توصيف شريعت و مباحث مرتبط با آن در آيين زرتشت پرداخته و ادامة مباحث به تحليل و بررسي مباحث مطرح شده اختصاص يافته است.
كليدواژه‌ها: آيين زرتشت، شريعت، شريعت‌‌‌‌گريزي، وحي الهي، ونديداد.