ملاک تقدس در قرآن و عهدین

ابراهیم بهادیوند چگینی/دانشجو دکتری ادیان و عرفان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
جواد باغبانی/ استاديار گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  arani@qabas.net

چکیده
تقدسِ عناصر و مؤلفه‌های یک دین یا آیین، از مهم‌ترین ویژگی‌های آن محسوب می‌شود. مقدسات در یک دین، محمل و محور بسیاری از اعمال و آموزه‌های آن دین هستند. ادیان ابراهیمی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز دارای مقدسات فراوانی¬اند که هرکدام با توجه به معیار و ملاک خود، تقدس یافته¬اند. یکی از مباحث مهم در مورد مقدسات، ملاک تقدس آنها است. ملاک تقدس در ادیان ابراهیمی را می¬توان از کتب مقدسشان استخراج کرد. در این نوشتار، ملاک تقدس اموری مانند خدا، مکان، زمان، افراد و اشیاء مقدس مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته¬های این تحقیق، با توجه به توحیدی بودن این سه دین، می¬توان ملاک و معیار تقدس در این ادیان را اصطفا، توجّه، وضع، اراده، تجلی و امر و نهی الهی و مرتبط بودن به خدا دانست. البته در یهودیت و مسیحیت با توجه به تقدس قوم و الوهیت عیسی، ملاک تقدس در این دو دین نسبت به اسلام از جهاتی متمایز می¬شود.

کلیدواژه‌ها: تقدس، ملاک، عهد عتیق، عهد جدید، قرآن.
 

شماره مجله: 
53