نظریة ارزش در نظام اخلاق تعامل با مسیحیان از دیدگاه اسلام

حسن صفایی/ دانشجوی دکتری ادیان ابراهیمی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
سید اکبر حسینی قلعه‌بهمن/ دانشیار گروه ادیان مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com

چکیده
برخورداری از یک نظام رفتاری و اخلاقی در روابط میان افراد، جوامع و ملت‌ها بسیار ضروری است. باتوجه به کامل بودن دین اسلام و خاتمه یافتن رسالت انبیاء الهی انتظار می‌رود که این دین در تعامل با ادیان و به‌ویژه اهل کتاب که معتقد به خدای واحد و کتاب آسمانی هستند، به‌طور نظام‌مند عمل کند. این مهم به دلایلی چند از جمله فراوانی پیروان مسیحیت و سابقة تاریخی تعامل اسلام با آنان و در مقایسه با تقابلی که یهودیان با مسلمانان داشته‌اند، در ارتباط با مسیحیان ضرورت مضاعفی پیدا می‌کند. به‌طور مسلَّم طراحی نظام اخلاقی بدون در نظرداشتن نظریة ارزش، آن نظام اخلاقی را بی‌هویت و بی‌معنا می‌سازد. بنابراین قبل از هرچیز در تعامل با مسیحیان باید به تبیین نظریة ارزش در ارتباط با آنان پرداخت؛ از دیدگاه اسلام هدف از خلقت انسان رسیدن به مقام قرب الهی از طریق عبودیت و بندگی خداوند یکتاست. در این مقاله سعی شده است چگونگی دست‌یابی به این هدف به‌عنوان کامل‌ترین راه رسیدن به کمال و سعادت واقعی در ارتباط با مسیحیان و بر اساس آیات قرآن کریم نشان داده شود.

کلیدواژه‌ها: نظریة ارزش، نظام اخلاقی، تعامل، مسیحیان، قرب الهی.
 

شماره مجله: 
53