کد اخلاقی تسلیم در اخلاق بندگی مبتنی بر عهد جدید و قرآن کریم

سيده معصومه شاهميري / دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامي، قم، ايران
مهدي رستم‌نژاد / دانشيار گروه حديث، جامعه المصطفي العالميه    rostamnejad1946@gmail.com

چکیده
اخلاق بندگی، در صدد است تا به تبیین رابطة انسان با خدا بپردازد و نشان دهد که در مواجهة با خداوند متعال، به عنوان خالق، مالک و مدبّر کل، آدمی باید چگونه باشد، چه رفتارهائی از خود بروز دهد و چه وضعیتی را اتخاذ نماید. این نظام از اصول و قواعد مختلفی برخوردار است که اصل تسلیم یکی از مهم‌ترین آنهاست. در این نوشتار، با رویکردی مقایسه‌ای، به این اصل از منظر دو متن مقدس قرآن کریم و عهد جدید پرداخته شده و موضوعات مختلفی همچون راز بایستگی تسلیم، ابزار تسلیم بودن، مشوق‌ها و ضمانت‌های اجرای تسلیم بودن، توحید در تسلیم بودن، توسعة اصل تسلیم و نمونه‌هائی از تسلیم بودن مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مسیر، شباهت‌ها و تفاوت‌هائی میان این دو متن مقدس دیده می‌شود که مهم‌ترین آنها، گستردگی پرداختن به اصل تسلیم و عمیق‌تر بودن توجه به این اصل در قرآن کریم می‌باشد.
کلیدواژه‌ها: قرآن کریم، عهد جدید، نظام اخلاقی، اخلاق بندگی، اصل اخلاقی، اصل تسلیم.

شماره مجله: 
53