یهودیت و فراماسونری و کابالا  (اصلاح شده ریشه های مشترک یهودیت و فراماسونری)

فاطمه معتضديان / دانشجو كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز
محمد كاظم كاوه پيشقدم / استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز

چکیده
یهودیت یکی از ادیان الهی بوده که به مانند دیگر ادیان ابراهیمی دارای فرق و عرفان¬هایی که گاه رنگ و بویی غیرالهی بخود گرفته¬اند می¬باشد در این بین یکی از مهمترین و بزرگترین عرفان¬های تأثیرگذار یهودی که با گسترش آن از دین یهود دوری جست عرفان کابالا که به معنای دریافت کردن است، می¬باشد که بعدها بدلیل نزدیکی و پراکندگی یهودیان با مسیحیان و در اروپا، به مسیحیت گسترش یافت و باعث پدید آمدن کابالای مسیحی شد. بدلیل رازآمیز بودن این عرفان و همزمانی گسترش آن با قرون وسطی که اوج گسترش عرفانهای مختلف، علوم خفیه بود، کابالا گسترش بسیاری یافت. همچنین یهودیان به شوالیه¬های معبد نیز نزدیک شدند و توانستند افکار واندیشه¬های خود را نیز به این گروه القا کنند. این فعالیتها در قرون وسطی با اوج کار بنایان آزاد(Freemason’s)  همراه بود و بدلیل اینکه صنف بنایان برای حفاظت از شغل مهم خود و حفظ هنر و علم خود نیاز به مخفی کردن و تربیت شاگردان باوفا و ساکت را داشتند اقدام به تأسیس لژ (lodge) نمودند که به مرور اشراف و سیاسیون و شاهزادگان بدلیل ماهیت رازگونه آن جذب آن شدند که مأمنی نیز برای اندیشمندان کابالیست برای توسعه نفوذ و افکار خود شد افراد حاضر در لژ برای ایجاد ارتباط و شناسایی از علایم رازگونه ایجاد شده توسط بنایان استفاده کردند و با گذشت زمان و کم اهمیت شدن شغل بنایی و پدیدار شدن رنسانس در اروپا، لژها از حالت عملی خارج شدند و حالت نظری بخود گرفتند و باعث پدید آمدن فراماسونری (Freemasonry) که از دو کلمه Free و Mason به معنای بنای آزاد تشکیل یافته است شدند و اوج آن و شروع فعالیت¬های علنی مربوط به قرن 18 (در سال 1717 تاریخ تاسیس گراندلژ انگلستان) می¬باشد. در این مقاله سعی شده است از تأثیر فرق و عرفانهای تأثیرگذار بر تشکیل فراماسونری که به مهمترین آنها می¬توان به کابالا و انواع آن و شوالیه¬های معبد نام برد. 

كليدواژه‌ها: یهود، کابالا، فراماسونری، شوالیه¬های معبد.