يهوديت، فراماسونري و کابالا

ضمیمهاندازه
5.pdf602.01 کیلو بایت

سال سيزدهم، شماره چهارم، پياپي 52، پاييز 1401، ص71-86

نوع مقاله: پژوهشي

* فاطمه معتضديان/ دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز fatemeh.motazedian@gmail.com
محمدكاظم كاوه پيش‌قدم/ استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز    pishghadam2008@gmail.com
دريافت: 25/01/1400 ـ پذيرش: 15/06/1400

چکيده
يهوديت يکي از اديان الهي است که به‌مانند ديگر اديان ابراهيمي داراي فرق و عرفان‌هايي است که گاه رنگ‌وبويي غيرالهي به خود گرفته‌اند. يکي از مهم‌ترين و بزرگ‌ترين عرفان‌هاي تأثيرگذار يهودي که از يهودیت دوري جست، عرفان کابالا بود که بعدها به دليل نزديکي و پراکندگي يهوديان در بین مسيحيان اروپا باعث پديد آمدن کابالاي مسيحي شد. کابالیست‌ها به شواليه‌هاي معبد نزديک شده و توانستند انديشه‌هاي خود را نيز به اين گروه القا کنند. اين فعاليت‌ها در قرون وسطا با اوج کار بنايان آزاد (Freemason’s) همراه بود که براي حفاظت از: شغل، هنر و علم خود و تربيت شاگردان باوفا، اقدام به تأسيس لژ (lodge) نمودند کم‌کم اشراف، سياسيون و شاهزادگان به‌دليل رازآلود بودن لژ جذب آن شدند که این فرصتی براي انديشمندان کاباليست جهت توسعة نفوذ و افکار خود شد. با گذشت زمان و کم‌اهميت شدن شغل بنايي و پديدار شدن رنسانس در اروپا، لژها از حالت عملي خارج شده و حالت نظري به‌خود گرفتند و فراماسونري (Freemasonry)، به صورت سازمان و علنی با شروع گراندلژ انگلستان در سال 1717م آغاز گردید.

کليدواژه‌ها: يهود، کابالا، فراماسونري، شواليه‌هاي معبد.
 

شماره مجله: 
52
شماره صفحه: 
71