بررسی تحلیلی مسیحیت کاتولیک در اسپانیا از آغاز تا قرن پانزدهم ميلادي

ضمیمهاندازه
6.pdf564.06 کیلو بایت
سال دوازدهم، شماره چهارم، پياپي 48، پاييز 1400، ص89-101
 

نوع مقاله: پژوهشي
سيد محمدرضا ميريوسفي / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(قدس‌سره)    basehosyen@yahoo.com
دريافت: 1399/9/1 ـ پذيرش: 1400/1/20

چکیده
اسپانیا یکی از کشورهایی است که به‌عنوان مدافع مسیحیت کاتولیک در طول تاریخ شناخته شده است. کاتولیک اسپانیا توانست با به قدرت رساندن پادشاهان مسیحی، قلمرو مسیحیت را در کشورهای مختلف، به‌ويژه آمریکای لاتین، گسترش دهد. ضرورت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی اقتضا می‌کند که مسیحیت آمریکای لاتین شناخته شود و اين شناخت بدون فهم مسیحیت اسپانیا مقدرو نیست. ما در این نوشتار به بررسی ماهیت و ویژگی‌های مسیحیت کاتولیک اسپانیا از آغاز تا دوران فتح آمریکای لاتین در قرن پانزدهم ميلادي می‌پردازیم. مسیحیت کاتولیک در اين مدت سه دوره را طي كرده است که عبارت‌اند از: آغاز ورود به اسپانیا؛ کاتولیک‌سازی مسیحيت اسپانیا و دوران تثبیت مسیحيت کاتولیکی. مسیحیت کاتولیکی با ماهیتی رومی وارد اسپانیا شد و با مبارزه با مسیحیت آریوسی، در همة مناطق اسپانیا توسعه يافت و در نهایت در قرن پانزدهم ميلادي به‌کمک پادشاهان کاتولیک به یک قدرت بلامنازع مسیحی و دینی در اسپانیا و سطح دنیا تبدیل شد.
کلیدواژه‌ها: مسیحیت، اسپانیا، کاتولیک، کاتولیک رومی.
 

شماره مجله: 
48
شماره صفحه: 
89