بازنمود مراکز آموزشی ادیان توحیدی در ایران عصر ساسانی مطالعة موردی: ترسایان

ضمیمهاندازه
6.pdf586.01 کیلو بایت

بهروز رفيعي / مربي و عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    brafiee@rihu.ac.ir
دريافت: 11/03/1399 ـ پذيرش: 12/07/1399
چکیده
این مقالۀ بینارشته‌ای (تاریخی ـ ادیانی)، در پی معرفی مراکز آموزشی ترسایان ایران عصر ساسانی است تا بر پایة یافته‌های تاریخی، به واكاوي دربارة اموري همچون انواع، پراکندگی جغرافیایی، نام و نشان معلمان و متعلمان، مواد آموزشی و دستاوردهای علمی، اقتصاد، و آموزش و پرورش در آنها بپردازد.
در این پژوهش بنیادی ـ تاریخی، که به‌روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، برای کندوکاو دربارة موضوع، به گردآوري و سامان‌دهي اطلاعات تاریخی لازم پرداخته و پس از بررسی یافته‌ها معلوم شد: 1. گزارش‌های تاریخی دربارة مراکز آموزشی ترسایان، بسیار بیش از گزارش دربارة نهادهای آموزشی زرتشتیان است؛ 2. مراکز آموزشی ترسایان سه‌گونه بوده است؛ 3. پراکندگی جغرافیایی این مراکز نامتوازن بوده است؛ 4. از نام و نشان شماری از این مراکز و مدرسان و شاگران آنها در تاریخ هیچ یاد نشده است؛ 5. محور اصلی برنامة درسی آنها کتاب مقدس بوده؛ اما علوم یونانی چون فلسفه و منطق و ریاضیات و پزشکی و... هم در آنها تدریس می‌شده است؛ 6. اقتصاد این مراکز بر کمک‌های مردمی و موقوفات و مساعدت‌های اسقف‌ها متمرکز بوده است؛ 7. همة این مراکز را اسقف‌ها برپا داشته‌اند و ریاست آنها نیز با همین افراد بوده است؛ 8. شماری از این مراکز در دیرها ساخته می‌شدند؛ 9. این مراکز در اقتصاد و مدیریت و اخلاق و آداب آموزشی، تحت حاکمیت و پوشش حمایتی کلیسا بوده‌اند.
کلیدواژه‌ها: ترسایان، مدارس، ساسانیان، مدرسان، شاگردان، مواد آموزشی، اقتصاد آموزشی.
 


 

شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
101