بررسی تحولات شریعت در آیین زرتشت

ضمیمهاندازه
5.pdf528.46 کیلو بایت

* مصطفي قاضي زاهدي / كارشناس ارشد اديان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    Alamdar205@gmail.com
حسين نقوي / استاديار گروه اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 29/06/1399 ـ پذيرش: 12/11/1399
چکیده
هر کدام از ادیان الهی در عصر خود شریعتی داشته‌اند که قوانین مورد نیاز مردم برای رسیدن به سعادت بوده است. از این‌رو شریعت در هر دینی مهم است و بررسی آن نيز اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از این ادیان الهی که بر پایة یکتاپرستی است، آیین زرتشت است و در این مقاله به مداقه دربارة شریعت آن و سير تحولاتی كه از سر گذرانده و جايگاه امروزين آن پرداخته شده است. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که شریعت زرتشت در طول تاریخ، از بدو ظهورش فراز و نشیب زیادی داشته است و امروزه با توجه به تحقیقات انجام شده، دریافتیم که اثری از شریعت به‌معنای دقیق آن در متن این آیین نیست. شریعتی که در ادیان الهی همواره در متن دین است، در این آیین کم‌رنگ شده است و زرتشتیان شریعت و کتب شریعتشان را کنار گذاشته‌اند و این نقیصة مهمی است.
کلیدواژه‌ها: آيین زرتشت، شریعت، اوستا، تحول، وندیداد، خرد جمعی.
 


 

شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
83