بررسی مقایسه‌ای نجات در آیین بودا و آیین زرتشت

ضمیمهاندازه
4.pdf532.58 کیلو بایت

* حسن ناميان / كارشناس ارشد اديان و عرفان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان    h_namian@yahoo.com
سجاد دهقان‌زاده / دانشیار اديان و عرفان، دانشگاه شهيد مدني آذربايجان
دريافت: 21/09/1398 ـ پذيرش: 03/03/1399
چکیده
آیین بودا و آیین زرتشت دو سنت مهم دینی هستند که هر کدام نظریاتی در باب وضعیت انسان در جهان مطرح نموده و راه‌هایی برای رسیدن به رستگاری ارائه کرده‌اند. در آیین بودا، منشأ رنج انسان، میل و جهل است که به تناسخ می‌انجامد و نجات از گردونة تناسخ و رسیدن به نیروانه، هدف اصلی محسوب می‌شود و نیل به این هدف در دو فرقة اصلي بودایی، یعنی تراواده و مهایانه، تا حدی متفاوت است. تراواده راه ارهت، و مهایانه راه بودیستوه را در پیش می‌گیرد. در آیین زرتشت، رهایی از عواقب کارها، سخنان و اندیشه‌های نادرست و رسیدن به بهشت اهورامزدا، اصول نظریة نجات به‌شمار می‌آید که این امر از طریق ایمان به اهورا‌مزدا، پندار و گفتار و کردار نیک و توبه، با کمک امشاسپندان و منجیان تحقق می‌یابد.
این نوشتار، آموزة «نجات» از دیدگاه دو فرقة بودایی تراواده و مهایانه را با آموزة «نجات» در اوستا، متن مقدس آیین زرتشت، مقايسه و بررسی می‌كند.
كليدواژه‌ها: نجات، آیین بودایی، تراواده، مهایانه، آیین زرتشت، اوستا.
 


 

شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
63