بررسی تطبیقی مواجهة کلیسای کاتولیک و عالمان شیعه با نظریة تکامل

ضمیمهاندازه
2.pdf479.38 کیلو بایت

سيد علي حسني آملي / دانشيار گروه اديان و عرفان، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    seyedAli5@Gmail.com
دريافت: 22/03/1398 ـ پذيرش: 27/08/1398
چکیده
از زمانی که دیدگاه تکاملی مطرح شد و ازآنجایی‌که این دیدگاه جهان‌بینی خاصی را ارائه می‌کرد که با دیدگاه‌های رایج همخوانی نداشت، واکنش‌های متفاوتی به این دیدگاه در میان متولیان امر دین در ادیان مختلف برانگیخته شده است. این تحقیق با به‌کارگیری روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد دستیابی به شباهت‌ها و تفاوتی‌های مواجهة کلیسای کاتولیک و عالمان شیعه با این دیدگاه است. نتایج حاصله، حکایت از عقب‌نشینی کلیسای کاتولیک از دیدگاه اولیة خود دربارة این نظریه دارد؛ علاوه بر اینکه این کلیسا به ابعاد مختلف و عمق تأثیرگذاری این دیدگاه توجه کرده است.
کلیدواژه‌ها: نظریة تکامل، داروین، عالمان شیعه، کلیسای کاتولیک، شباهت‌ها و تفاوت‌ها
 

شماره مجله: 
47
شماره صفحه: 
25