نقد و بررسي ادله پيامبري زردشت در «گاهان» با تکيه بر هات 29

ضمیمهاندازه
6.pdf592.59 کیلو بایت
 سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي 50، بهار 1401، ص99-116

نوع مقاله: پژوهشي

علي مصلح / دانشجوي دكتري اديان ايراني، دانشگاه اديان و مذاهب قم    ali.mosleh1362@gmail.com
دريافت: 16/10/1399 ـ پذيرش: 22/03/1400

چکيده
«گاهان» منبع منسوب به زردشت، مي‌تواند گره از مسئله پرمناقشه پيامبري وي بگشايد. با بررسي هات 29 «گاهان» که با عنوان «هات وخشوري و بعثت» از آن ياد مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود، به‌دست مي‌‌‌‌آيد که اسطوره‌ حضور زردشت در انجمن خدايان براي نجات گاو از قرباني، قاصر از تفهيم مقوله پيامبري براي زردشت است و عدول از معناي حقيقي به مجازي توجيهي ندارد و نهايت آنکه شايد برداشت مستشرقان در اصلاح اجتماعي زردشت و تقابل با ميتراييسم و گاوکشي را بتوان از اين هات دريافت. بررسي واژگاني «گاهان» نيز ناتوان از القاي صريح مقوله پيامبري براي زردشت است. البته اين نتيجه در تقابل با باور قرآني ارسال رسل به امم گذشته نيست. روايات نيز وجود پيامبر در ميان مجوس را ثابت مي‌دانند. با توجه به شهرت پيامبري زردشت، پيامبري او پذيرفتني است. ولي اثبات پيامبري او از طريق برون‌ديني غيرممکن و از طريق درون‌ديني بسيار دشوار است.

کليدواژه‌ها: زردشت، گاهان، پيامبري، گئوش اورون.
 

 

شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
99