مصائب مسيح

انسيه شيرخدائي / دكتري اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي    معرفت اديان 48 / 2017135
ابوالفضل محمودي / دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
طاهره حاج ابراهيمي / دانشيار اديان و عرفان
چکیده
مصائب و رنج در سنت مسیحی، اصطلاحی است که به رنج باطنی، الم جسمی یا مصائب مسیح در هفتۀ آخر حیاتش و همچنین به کل آيین رستاخیز وی اطلاق می‌شود. Passionاولین اصطلاحی است که در قرن دوم در متون مسیحی به‌طور دقیق برای شرح رنج‌ها و مصائب مسیح به‌کار رفته است. این واژه کاربردهای متعددی دارد و امروزه برای شرح روایت شهدای مسیحی نیز به‌کار می‌رود. رنج یکی از چالش‌های مهم نوع بشر است؛ و براي فرد مذهبي، رنج زبان گوياي رابطۀ فرد با خداوند است. هرچه رنج عنيق‌تر باشد، ارتباط فرد با خدا نزديک‌تر خواهد بود. اين رابطه چنان قرين رنج است که بي‌رنجي به‌معناي غيرمذهبي بودن تلقي مي‌شود. بدين ترتيب، اقتداي مؤمن مسيحي به عيسي مسيح علیه السلام از بنيادي‌ترين اصول در آموزۀ رنج مسيحي است. به‌نظر می‌رسد که یکی از عوامل نجات و رستگاری در این سنت دینی، تمرکز، تأمل و تأسی بر رنج عیسی مسیح علیه السلام است. در این جستار سعی شده است تا مقولۀ رنج و مصائب عیسی مسیح علیه السلام در مسیحیت بررسی شود.
کلیدواژه‌ها: رنج، عیسی مسیح، صلیب، هفتة مقدس، تاج خار.