نبرد حضرت داود علیه السلام با جالوت از دیدگاه قرآن و مسیحیان عصر نزول

معرفت اديان 48 / 2017511
اعظم پويازاده / دانشيار دانشگاه تهران    puyazade@ut.ac.ir
شيوا تجار / كارشناس ارشد دانشگاه تهران
چکیده
داستان نبرد حضرت داود علیه السلام در سپاه طالوت با جالوت در قرآن، با اندکی تفاوت در عهد قدیم نیز آمده است. مسیحیان سریانی عصر نزول نیز داستان را با جزئیات بیشتر روایت کرده‌اند و تفسیری آخرالزمانی از آن دارند. چنین تفسیری در گفتمان جامعۀ مسیحی عصر نزول بازتاب داشته و در جهت منافع حاکمان زمان استفاده می‌شده است. مقایسۀ داستان قرآن با نسخۀ مسیحی آن، حاکی از اختلاف در مواضعی است که در نگاه مسیحیان القائات آخرالزمانی داشته است. قرآن، داستان نبرد را به‌گونه‌ای بیان کرده است تا ضمن هدایت مسلمانان، اصلاح‌کنندۀ دیدگاه‌های شکل‌گرفته در آن دوره نسبت‌به شخصیت داود علیه السلام و موضوع نبرد نیز باشد. در قرآن، نبوت حضرت داود علیه السلام مستقل از نبوت حضرت عیسی علیه السلام است و پادشاهی او به‌جای اینکه امری ازلی باشد، پس از آزمایش و مجاهدۀ او در راه خدا موضوعیت یافته است. در قرآن، نبرد داود علیه السلام به اصل فطری دفع فساد اشاره دارد، نه ظهور مسیح. همچنین در داستان نبرد بر قدرت و نشانه‌های خدا تأکید شده است، نه قدرت و راز مسیح.
کلیدواژه‌ها:آخر‌الزمانی، بیزانس، جالوت، داود علیه السلام، سریانی، طالوت، شاول.