بررسی تطبیقی نظریة اخلاق هنجاری در قرآن کریم و عهد جدید

ضمیمهاندازه
1.pdf589.51 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص7-22

نوع مقاله: پژوهشي
سيده‌معصومه شاهميري/ دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قم    mshahmiry@yahoo.com
دريافت: 1399/9/3 ـ پذيرش: 1400/1/15

چکیده
بي‌ترديد نظرية «ارزش»، مهم‌ترين عنصر در هر نظام اخلاقي است. از سوي ديگر، نظام اخلاقي مبتني بر منابع ديني در جهان کنوني، در مقام ارائة نظام اخلاقي کامل‌عيار برآمده است. قرآن کريم و عهد جديد، به‌عنوان دو منبع معتبر در اسلام و مسيحيت نيز در اين راستا آموزه‌هاي فراواني ارائه کرده‌اند. اين دو منبع اصيل ديني، رويکردي غايت‌گرايانه و کمال‌گرا، نسبت ‌به نظرية ارزش اتخاذ نموده‌اند؛ به اين بيان که هر دو براي رهايي و رستگاري انسان تلاش مي‌کنند؛ با اين تفاوت که عهد جديد، رهايي از گناه اصلي و بازگشت انسان به جايگاه اول خود را مدنظر قرار داده است و قرآن کريم رهايي از دنيا و تقرّب به خدا و راه يافتن به جايگاهي بالاتر را. همچنين، عهد جديد مواهب دنيوي و در نهايت، ملکوت آسمان‌ها را در نظر گرفته است و قرآن کريم بهره‌مندي‌هاي دنيوي و اخروي را.
کليدواژه‌ها: قرآن کريم، عهد جديد، نظرية ارزش، غايت‌گرايي، کمال‌گرايي.
 

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
7