هستي‌شناسي مسئلة شر در هندو و اسلام و مواجهة آنان با استلزامات جهان‌شناختي مسئلة شر

ضمیمهاندازه
3.pdf681.8 کیلو بایت
 سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص33-48
 

نوع مقاله: پژوهشي
امير سام‌دليري/ دانش‌پژوه کارشناسي ارشد رشته دين‌شناسي، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* سيداکبر حسيني‌ قلعه‌بهمن/ دانشيار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    akbar.hosseini37@yahoo.com
دريافت: 1399/9/18 ـ پذيرش: 1400/1/22

چکیده
مواجهة اديان و آيين‌هاي مختلف دنيا با مسئلة شر، ازجمله موضوعات قابل تحليل و بررسي در مباحث الهياتي و کلامي است. در اين ميان، تحليل معنا‌شناختي مفهوم شر و تحليل هستي‌شناختي شرور از يک سو و بررسي استلزامات جهان‌شناختي، الهياتي، انسان‌شناختي و اخلاقي پذيرش وجود شرور در عالم از سوي ديگر، قابل توجه است. اين مقاله با نگاه تطبيقي، نخست به تحليل هستي‌شناختي شر در اسلام و هندو پرداخته، سپس استلزامات جهان‌شناختي پذيرش وجود شرور در اين دو دين و آيين را بررسي كرده است. «شر» در هندوئيسم، مفهومي معادل رنج دارد و در اسلام از سنخ معقولات ثانية فلسفي است که از مشاهدة رابطة منفي يک پديده و وجود با کمال وجود و پديدة ديگر انتزاع مي‌شود. براين‌اساس، اسلام و هندوئيسم وجود شرور عالم را مسلّم مي‌انگارند. در باب استلزامات جهان‌شناختي نيز هر دو در نهايت، نگاهي خوش‌بينانه به عالمِ واجد شرور دارند.

کليدواژه‌ها: اسلام، هندوئيسم، شر، رنج، استلزامات جهان‌شناسي، خوش‌بيني، بدبيني.

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
33