پاسخ به مقدمة کتاب 101 'Cleared-Up' Contradictions In The Bible

ضمیمهاندازه
5.pdf754.24 کیلو بایت
سال سيزدهم، شماره اول، پياپي 49، زمستان 1400، ص65-82

نوع مقاله: پژوهشي
سيداسماعيل سيدزاده/ دانشجوي دكتري اديان و عرفان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
* جواد باغباني آراني/ استاديار گروه اديان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    Arani@Qabas.net
دريافت: 1399/9/22 ـ پذيرش: 1400/1/29

چکیده
کتاب  101 Clear Contradictions in the Bible نوشتة شبير علي، به بررسي 101 تناقض عهدين پرداخته است. در مقابل، چهار مبلّغ مسيحي به آن پاسخ داده‌اند. اين دفاعيه، مشتمل بر مقدمه‌اي است که مقالة پيش‌رو درصدد است تا آن را به‌شيوة توصيفي تحليل و بررسي کند. اين مقاله با پاسخ به اين مقدمه نشان داد که نمي‌توان وجود تناقض در کتاب مقدس را انکار کرد و نيز نشان داد كه نمي‌توان با استناد به اينکه کتاب مقدس الهام است و آيات قرآن نيز آن را تصديق کرده است، براي کتاب مقدس اعتبار و حجيت ثابت کرد. مطلب ديگر اينکه، چه پاسخ نويسندگان درست باشد يا نباشد، ديدگاه مسلمانان دربارة کتاب مقدس تغيير نخواهد کرد؛ يعني اعم از اينكه تناقض در کتاب مقدس باشد يا نباشد، مسلمانان براي کتاب مقدس اعتبار مطلق قائل نيستند؛ بلکه قرآن کتاب مقدس را في‌الجمله تصديق کرده است.

کليدواژه‌ها: مسيحيت، نقادي کتاب مقدس، تناقضات، دفاعيه‌نويسي.

شماره مجله: 
49
شماره صفحه: 
65