استعارۀ امر جنسی در الهیات سیاسی قبالایی

ضمیمهاندازه
6.pdf405.33 کیلو بایت

* سعيد جهانگيري / دكتري علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران    saeedjahangiri61@yahoo.com
مهدي فدايي مهرباني / استاديار علوم سياسي، دانشگاه تهران
دريافت: 28/11/1398 ـ پذيرش: 06/05/1399
چکیده
استعارة امر جنسی را می‌توان به آن دسته از تأملات الهیاتی گفت که به‌طورکلی به موضوع امر جنسی از منظری الهیاتی می‌پردازد. این بخش از الهیات، در یهودیت قبالایی (کابالایی) با الهیات سیاسی پیوند خورده است. چنين توصيفي از سرزمين مقدس، در درون خود حاوي احساسي همراه با تعصب و غيرت است (همانند تعصب شوهر به همسر خود) و نوعی الهیات سیاسیِ امر جنسی را پدید آورده است. این اعتقاد الهیاتی ـ که مروّج نوعی ناموس‌پرستی جنسی‌سیاسی بود ـ از دو طریق محقق می‌شد. به عبارت دیگر، یهودیت قبالایی بر اساس مضامین جنسیِ کتاب مقدس، به تحلیل استعاریِ سیاست و اندیشۀ سیاسی خود می‌پردازد. الهیات سیاسی قباله، این تحلیل را به‌طور ویژه در مفهوم بازگشت شخینا از تبعید یا زنِ دورافتاده از همسر خویش توضیح می‌دهد که مبتنی بر نوعی رابطۀ تکوینی میان خداوند به‌مثابة شوهر و قوم بنی‌اسرائیل به‌منزلة همسر است. این رابطۀ زناشویی میان خدا و قوم بنی‌اسرائیل، در حوزۀ سیاسی به نوعی ناموس‌گرایی الهیاتی بدل مي‌شود که ما در این مقاله درصدد شرح آن برآمده‌ایم.
کليدواژه‌ها: الهيات امر جنسی، الهيات سياسی، قباله، ارض مقدس، شخينا.
 


 

شماره مجله: 
46
شماره صفحه: 
89