مراتب معرفت‌شناسی روح در آیین جینه

ضمیمهاندازه
6.pdf645.5 کیلو بایت

* سيد سعيدرضا منتظري / استاديار گروه اديان و عرفان، پرديس فارابي دانشگاه تهران    ssmontazery@ut.ac.ir
وحيد پزشکي / کارشناس ارشد اديان غيرابراهيمي، دانشگاه اديان و مذاهب
دريافت: 05/05/1398 ـ پذيرش: 07/10/1398
چکیده
یکی از موضوعات مهم آیین جینه، مسئلة معرفت روح است که در متون دینی این آیین مطرح شده است. فرد رهرو به‌نسبت تلاشی که در راه تصفیه و تزکیة روحی و از بین بردن عوامل کرمه‌ساز روحی از خود بروز می‌دهد، به همان نسبت عنصر شعور روحی‌اش که شامل ادراک و معرفت است، تجلی بیشتری پیدا مي‌کند و به توانمندي‌هايي همچون شناخت فواصل دور بدون دخالت حواس و تنها با کمک عنصر معرفت روح، خواندن افکار دیگران، و برشماری کالبدهای گذشته و حتی آیندة خود و دیگران، دست مي‌يابد. البته باید توجه داشت که هدف نهایی آیین جینه دستیابی به حالت رهاشدگی کامل روح از بند اسارت کرمه‌ای و رسیدن به مرتبة مکشه است؛ هدفی که بر همة آموزه‌های جینی پرتو افکنده است. معرفت‌شناسی روح برای یک رهرو جینی بخشی از کوشش و تلاش او در راه دستیابی به گوهرهای سه‌گانة جینی (ایمان، رفتار و معرفت درست) است.
کلیدواژه‌ها: معرفت‌شناسی، روح، آیین جینه، جیوه، شروتی.
 


 

شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
103