جایگاه «نفس» نزد سعدیا گائون

ضمیمهاندازه
4.pdf605.01 کیلو بایت

* محسن رحماني‌نژاد / دانشجوي دكتري اديان و عرفان، دانشگاه تهران    mohsenrahmani6470@gmail.com
قربان علمي / دانشيار گروه اديان، دانشگاه تهران
ناصر گذشته / استاديار گروه اديان و عرفان، دانشگاه تهران    ngozasht@ut.ac.ir
دريافت: 23/06/1398 ـ پذيرش: 27/10/1398
چکیده
مفهوم «نفس» از موضوعات مهمی است که در بین متفکران ادیان و مکاتب فلسفی مختلف بحث مفصلی دربارة آن مطرح شده است. به دلیل اهمیت آن، فیلسوفان و متألهان در زمينة ماهیت و خصوصیات نفس به نزاع و کشمکش پرداخته‌اند. سعدیا گائون، فیلسوف یهودی قرون میانه، از جمله عالمان یهودی است که به این مسئله پرداخته است. دیدگاه وی در خصوص مسئلة نفس، یکی از مناقشه‌برانگیزترین نظریات سعدیاست که اختلاف‌نظر را در بین پژوهشگران به‌وجود آورده است. وی پس از بیان دیدگاه‌های فیلسوفان یونانی، با استدلال عقلی و اشارات نقلی به رد نظریات ایشان می‌پردازد و سپس نظریة خویش را دربارة نفس بیان می‌کند. در نوشتار پيش‌رو به بررسی آرای سعدیا گائون در زمینة نفس، و بسترهای فکری او و همچنین میزان وام‌داری یا اصالت تفکر وی در موضوع مورد بحث می‌پردازیم. آن‌گونه که به نظر می‌رسد، وی در مواجهه با مسئلة نفس رویکرد تلفیقی (سنتتیک) دارد.
کلیدواژه‌ها: سعدیا گائون، نفس، جسم بسیط، جسم لطیف، افلاک، هوای دوم.
 


 

شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
65