مطالعة تطبیقی «اعدام» در شریعت یهودی و اسلامی (در ترازوی حقوق کیفری نوین)

ضمیمهاندازه
2.pdf678 کیلو بایت

* سيد ابوالفضل ساقي / كارشناسي حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي    Abulfazlsaghi@gmail.com
عبدالرضا اصغري  / استاديار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامي رضوي
دريافت: 20/04/1398 ـ پذيرش: 07/10/1398
چکیده
به‌طور کلی اتهامات وارده بر حقوق اسلامی در خصوص جرایم موجب اعدام، در دو مسئله ریشه دارد: نخست شباهت نظام کیفری یهودی و اسلامی در سیاست‌های جنایی، تعریف جرایم مستوجب اعدام و حتی کیفیت اعدام‌ها، که موجب تسری ویژگی‌های حقوق یهودی از جمله خشونت‌طلبی آن به حقوق اسلامی شده است؛ دوم اجرای اعدام در نظام‌های مبتنی بر حقوق اسلامی. با بررسی تطبیقی احکام شریعت یهود و اسلام در جرایم مستوجب اعدام، مشخص مي‌شود که علت اصلی بدبینی غرب به حقوق دینی، ریشه در احکام توجیه‌ناپذير تورات، نظیر اعدام حیوانات، نوجوانان ناخلف و اعدام مکرر غیریهودیان دارد. این در حالی است که این احکامِ ناقض اصول مسلم حقوقی، مورد تأیید حقوق اسلامی نيست. بنابراین بدبینی اندیشمندان غربی به حقوق یهودی، قابل تسری به اسلام نیست. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف نظام‌های مبتنی بر اسلام نیز غالباً ناشی از قوانین موضوعه‌ای است که ارتباطی با فقه اسلامی ندارند.
کلیدواژه‌ها: اعدام، شریعت یهودی، حقوق دینی، ارتداد، قصاص.
 


 

شماره مجله: 
43
شماره صفحه: 
29